Uporabljamo piškotke. S tem, ko zaprete to sporočilo ali nadaljujete z obiskom na naši strani, se strinjate z uporabo piškotkov na vaši napravi. Zapri

Kompetenčni center Biomedicinska Tehnika Laser and Health Academy Fotonika 21

Povezave

Z ambicijo prodornega tržnega razvoja na globalni ravni je leta 2010 dvanajst slovenskih partnerjev, s podporo Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter delnim financiranjem Evropskega sklada za regionalni razvoj, ustanovilo kompetenčni center Biomedicinska tehnika (KC BME).

AKADEMIJA ZA LASERJE IN ZDRAVJE

LAHAAkademija za laserje in zdravje je neprofitna organizacija, ki promovira raziskave, znanje in obveščanje na področju laserske medicine. Je eden od dvanajstih partnerjev, ki so ustanovili regionalni kompetenčni center za biomedicinski tehniko (KC BME) in skrbi za upravljanje aktivnosti KC BME.
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

MIZSMinistrstvo za izobraževanje, znanost in šport opravlja upravne in strokovne naloge na področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega ter srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja, izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, izobraževanja odraslih, visokošolskega izobraževanja, znanosti, kulture ter športa. Sodeluje kot posredniško telo pri regionalnem kompetenčnem centru za biomedicinsko tehniko (KC BME).

 

EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) predstavlja finančni instrument evropske kohezijske politike za obdobje 2007-2013. ESRR, skupaj z Evropskim socialnim skladom, sodi v okvir Strukturnih skladov, ki predstavljata del proračuna Skupnosti. Črpanje sredstev strukturnih skladov se izvaja po principu deljene odgovornosti med Evropsko komisijo in organi držav članic. Tako je Slovenija za obdobje 2007-2013 pripravila dva operativna programa, in sicer Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov (OP RR) in Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI), za katera se uporablja finančni instrument ESRR za namene cilja 1 (»konvergenca«) evropske kohezijske politike. Poleg tega predstavlja ESRR finančni instrument cilja 3 (»evropsko teritorialno sodelovanje«).
Evropski sklad za regionalni razvoj je namenjen krepitvi ekonomske in socialne kohezije ter pomoči pri odpravljanju največjih razvojnih neravnovesij v regijah Skupnosti. ESRR tako prispeva k zmanjševanju vrzeli med stopnjami razvitosti različnih regij. Gre za regije z najbolj omejenimi možnostmi, vključno s podeželskimi in mestnimi območji, nazadujoče industrijske regije, območja z geografskimi in naravnimi ovirami, kot so otoki, gorska območja, redko poseljena območja in mejne regije. Pri tem ESRR izvaja prednostne naloge Skupnosti, zlasti potrebo po krepitvi konkurenčnosti in inovativnosti, ustvarjanju in ohranjanju trajnih delovnih mest ter zagotavljanju trajnostnega razvoja.

 

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

MIZKSVizija ministrstva za naslednja obdobja je podpora nadaljnji krepitvi mednarodne konkurenčnosti slovenskih podjetij in ofenzivno spreminjanje strukture slovenskega gospodarstva v strukturo, čim bolj prilagojeno zahtevam globalne ekonomije.
Ministrstvo gospodarski razvoj in tehnologijo opravlja naloge na naslednjih področjih: - na področju podjetništva, konkurenčnosti in tehnologije, turizma, notranjega trga, evropske kohezijske politike in regionalnega razvoja in evropskega teritorialnega sodelovanja